Witam na mojej stronie

Niniejszy wortal jest prezentacją mojego rozumienia rzeczywistości zwanej inaczej naturą / wszechświatem. Wiedza nauki o wszechświecie jest – ze względu na oczywiste ograniczenia poznawcze – bliska zeru. Moja wiedza i domysły nie są tu wyjątkiem, ale nie zgadzam się z pewnymi hipotezami i teoriami głównego nurtu nauki / fizyki i przedstawiam na nim moje rozumienie funkcjonowania wszechświata z punktu widzenia ekonomisty. Więcej szczegółów o Wszechświecie można znaleźć w moich artykułach na eioba.pl, eioba.com, quora.com, salon24.pl oraz na wielu innych stronach i forach. Oprócz tego znajdziesz tu linki do interesujących stron w tym temacie.

This vortal is a presentation of my understanding of reality called otherwise nature / universe. Knowledge of the science about the universe is – due to obvious cognitive limitations – close to zero. My knowledge and guesses are not an exception here, but I do not agree with certain hypotheses and theories of the mainstream science / physics and present on it my understanding of the functioning of the universe from the point of view of an economist. More details about the universe can be found in my articles on eioba.pl, eioba.com, quora.com, salon24.pl and on many other websites and forums. In addition, you will find here links to interesting pages in this topic.

 

Zastrzeżenie
Linki prowadzące do stron autorów są przedmiotem oceny zainteresowanych czytelników, gdyż nie jestem w stanie ocenić zawartego w nich materiału, który oczywiście może okazać się częściowo lub w całości fałszywy. Tym nie mniej prace te mogą znacznie przyczynić się do znalezienia nowych dróg naukowych badań, odkryć lub rozwiązań.

Disclaimer
The links leading to the pages of their authors are to be evaluated by the interested readers, as I am not able to appraise the material contained therein, which obviously could turn out false in some parts or entirely. Nevertheless, these works could significantly contribute to finding of new ways of scientific investigations, discoveries or solutions.

Comments are closed.