Witam na mojej stronie

Najbardziej Interesujące Hipotezy i Teorie Naukowe Niezależnych Badaczy w Jednym Miejscu

Most Interesting Hypotheses and Theories of Independent Researchers in One Spot

Celem tego Vortalu jest przedstawianie koncepcji, hipotez i teorii naukowych innych niż uznane przez naukowców za jedynie słuszne. Zmierza on również do zebrania rozsianych po Internecie stron w powyższych kwestiach w jedno miejsce aby szybciej i łatwiej móc je wyszukać.

The purpose of this Vortal is to present scientific conceptions, hypotheses and theories other than that acknowledged by scientists as the only righteous ones. It also aims at accumulating scattered all over Internet pages on the above questions in one spot for their faster and convenient search.

 

Zastrzeżenie
Linki prowadzące do stron autorów są przedmiotem oceny zainteresowanych czytelników, gdyż nie jestem w stanie ocenić zawartego w nich materiału, który oczywiście może okazać się częściowo lub w całości fałszywy. Tym nie mniej prace te mogą znacznie przyczynić się do znalezienia nowych dróg naukowych badań, odkryć lub rozwiązań.

Disclaimer
The links leading to the pages of their authors are to be evaluated by the interested readers, as I am not able to appraise the material contained therein, which obviously could turn out false in some parts or entirely. Nevertheless, these works could significantly contribute to finding of new ways of scientific investigations, discoveries or solutions.

Comments are closed